Now Playing
Cheo Feliciano
Guaguanco Te Dedico (19ou)